Explore otherproducts

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO CALLPAGE

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady naszego programu partnerskiego, w ramach którego współpracujemy z partnerami („Ty”, „Ciebie”, „Twój”) przy promocji naszych usług i pozyskiwaniu klientów („Program”). 

Organizatorem Programu i usługodawcą jest CALLPAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, zarejestrowana pod nr KRS 0000572159, NIP 7010503522, o kapitale zakładowym w wysokości 25 000 zł („CallPage”, „my”, „nas”, „nasz”). 

Przed przystąpieniem do naszego Programu i korzystaniem z Platformy Partnerskiej (tj. http://partner.callpage.io/), zobowiązana/y jesteś wcześniej zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem CallPage („Regulaminy”) oraz naszą Polityką Prywatności, a także zaakceptować określone w nich warunki. Przystąpienie przez Ciebie do naszego Programu jest jednoznaczne z tym, że zaakceptowałeś/aś Regulaminy bez zastrzeżeń. 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Przedmiotem naszej współpracy jest promowanie i polecanie przez Ciebie usług Aplikacji CallPage www.callpage.pl („Usługi”).
 2. Program kierowany jest tylko do podmiotów, które mogą współpracować z nami w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej (nie kierujemy naszego Programu do konsumentów).
 3. W ramach Umowy Partnerskiej (o której mowa dalej) nie będziesz naszym pełnomocnikiem ani agentem i nie jesteś uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu CallPage.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

 1. Do uczestnictwa w naszym Programie zgłasza się za pośrednictwem formularza dostępnego na Platformie Partnerskiej. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 
 2. Wprowadzając do Platformy (w tym formularza) jakiekolwiek dane osobowe oświadczasz i gwarantujesz, że wprowadzane informacje są prawdziwe, prawidłowe i aktualne, a także pozostaną takie przez cały czas trwania Umowy.
 3. Z chwilą potwierdzenia przez nas przyjęcia Twojego zgłoszenia, otrzymujesz status Partnera, a pomiędzy nami zostaje zawarta umowa (zwana dalej „Umową Partnerską”) o warunkach wskazanych Regulaminem. 
 4. W ramach Programu dostaniesz dostęp do Panelu Partnera, w którym będą m.in. informacje o liczbie Umów Końcowych (o których mowa dalej), które zostały Ci przypisane, informacji o saldzie należnego Ci, jak również wypłaconego wynagrodzenia. 
 5. W ramach naszej Umowy zobowiązujesz się wykonywać swoje obowiązki w sposób profesjonalny oraz postępować zgodnie z przepisami prawa, w poszanowaniu cudzych praw oraz dobrych obyczajów, a także mając na względzie dobre praktyki reklamy internetowej. Zobowiązujesz się więc w ramach Umowy Partnerskiej w szczególności:
  1. nie publikować obok naszych Materiałów reklamowych niewłaściwych informacji;
  2. nie używać niedozwolonych technik promocji naszych Usług, w szczególności poprzez rozsyłanie spamu;
  3. nie stosować jakichkolwiek innych działań prowadzących do sztucznego lub nieuczciwego, w tym niezgodnego z prawem lub zasadami netykiety, podwyższenia swojego wynagrodzenia;
  4. nie modyfikować materiałów, które pochodzą od nas;
  5. nie promować naszych Usług w ramach płatnych reklam.
 6. Więcej informacji, w jaki sposób nie postępować w ramach naszego Programu, znajdziesz tutaj: https://knowledge.callpage.io/pl/articles/8142005-wytyczne-do-dzialania-w-programie-afiliacyjnym-callpage
 7. W każdym momencie możemy przekazać Ci wiążące wytyczne odnośnie do tego, w jaki sposób komunikujesz nasze Usługi lub współpracę z nami oraz w jaki sposób korzystasz z naszych Materiałów. Do przekazanych wytycznych w tym zakresie zobowiązany jesteś zastosować się niezwłocznie. 

MATERIAŁY

 1. W celu prawidłowej realizacji Umowy Partnerskiej możesz korzystać z naszych Materiałów (w znaczeniu, o którym piszemy poniżej), w tym linków, znaków, banerów itp. 
 2. Zasady publikacji Materiałów mogą ulegać zmianom, jak również w każdym momencie możemy zdecydować o wstrzymaniu ich publikacji, co niniejszym akceptujesz i zobowiązujesz się je niezwłocznie realizować.
 3. Możemy również wykorzystywać Twoje materiały, w tym Twoje logotypy, do promocji naszej współpracy w ramach Programu. Wówczas postanowienia dotyczące naszych Materiałów, stosuje się odpowiednio do Twoich.
 4. Jesteś odpowiedzialny za treści towarzyszące naszym Materiałom na Twojej powierzchni reklamowej, w szczególności, jeżeli są one nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. 
 5. Przez „Materiały” rozumiemy oznaczenia nas i naszych Usług, wszelkiego rodzaju nośniki reklamowe lub innego rodzaju narzędzia przedstawiające lub służące przedstawianiu informacji o naszych Usługach; Materiałami są również kody oraz linki afiliacyjne (odnośniki do Aplikacji).

WYNAGRODZENIE PARTNERA

 1. Twoim wynagrodzeniem będzie prowizja od każdej umowy dotyczącej naszych Usług („Umowy Końcowej”), która została opłacona przez pozyskanego przez Ciebie Klienta, a płatność ta nie została później – z różnych powodów - zwrócona Klientowi.
 2. Umowa Końcowa będzie uznana za zawartą na skutek Twoich działań, jeżeli Klient dokonał skutecznej i prawidłowej rejestracji konta za pośrednictwem linku referencyjnego, który został Ci nadany z chwilą zawarcia naszej Umowy i jest dostępny w Panelu Partnera.
 3. W przypadku gdy Klientowi został udzielony rabat, Twoje wynagrodzenie będzie naliczane od rzeczywiście uiszczonej przez Klienta należności. 
 4. Twoja prowizja wynosi 25% od wartości netto Umowy Końcowej. 
 5. Prowizja jest wypłacana w walucie, którą wybrałeś w Platformie Partnerskiej, przy czym powinieneś pamiętać o kosztach związanych z przewalutowaniem, jeżeli przypisani do Ciebie Klienci płacą w innej walucie niż wybrana przez Ciebie.
 6. Prowizja jest należna przez okres obowiązywania Umowy Końcowej, jednak w każdym przypadku nie dłużej niż przez 12 (dwanaście) miesięcy począwszy od dnia jej zawarcia.
 7. Możemy powstrzymać się z wypłatą Twojej prowizji lub odmówić jej wypłaty, jeżeli naruszasz Regulamin lub nasze wytyczne.
 8. Podstawą do rozliczenia będą informacje zawarte w Twoim Panelu Partnera, dotyczące liczby Klientów, którzy korzystają z naszych Usług i je opłacają. Jednocześnie w ramach Panelu będziemy udostępniać Ci informacje o wysokości należnej Ci prowizji. 
 9. Wypłacamy kwoty nie mniejsze niż równowartość 100 PLN netto / 50 USD netto / 50 EUR netto. Po osiągnięciu tej kwoty możesz żądać wypłaty należnej Tobie prowizji poprzez złożenie wniosku w tym zakresie za pomocą przycisku „Withdrawal” w Panelu. W terminie 48h potwierdzamy lub wskazujemy poprawną wysokość należnej Tobie prowizji (w takim wypadku jednocześnie wskazujemy, skąd wynika odmienna wysokość naliczonej prowizji). Na podstawie tej informacji wystawisz nam elektroniczną fakturę opiewającą na kwotę takiej prowizji oraz prześlesz ją nam na nasz adres email.
 10. Prowizję uiszczamy w formie przelewu niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od daty przesłania prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe w nim wskazane. 
 11. Wszelkie koszty i wydatki związane z wykonywaniem Umowy, będą ponoszone przez Ciebie – w ramach Umowy nie zwracamy kosztów lub wydatków jej wykonywania.
 12. W przypadku, gdy okaże się, że na skutek błędu systemu, w tym jakichkolwiek błędów dotyczących linków referencyjnych/afiliacyjnych albo ujawnienia w późniejszym czasie okoliczności związanych z naruszeniem przez Ciebie Regulaminu, co skutkowało dodaniem do Twojego salda nienależnych prowizji, naliczone Ci wynagrodzenie jest nienależne i podlega zwrotowi na naszą rzecz.
 13. Jeżeli Klient pochodzący od Ciebie zostanie naszym Partnerem, nie przysługuje Ci prowizja od kwot zapłaconych przez kolejnych Klientów poleconych przez nowego Partnera. 

ZAKOŃCZENIE UMOWY

 1. Umowa Partnerska zawierana jest na czas nieokreślony oraz może być rozwiązana zarówno przez Ciebie, jak i przez nas, z zachowaniem 1 (jednego) miesiąca okresu wypowiedzenia. 
 2. Możemy również rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli działasz na naszą szkodę lub w sposób sprzeczny z naszym interesem.
 3. Najpóźniej w dniu zakończenia Umowy, jesteś zobowiązany wykorzystać wszystkie środki zgromadzone w Twoim Panelu Partnera - w przypadku niewykorzystania przed rozwiązaniem Umowy tych środków, niewykorzystane kwoty przepadają. 
 4. Jeżeli Klient na skutek Twoich działań w czasie późniejszym zawrze z nami Umowę Końcową i ją opłaci po zakończeniu naszej Umowy Partnerskiej, nie będzie Ci przysługiwała prowizja od tych kwot.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CALLPAGE

 1. Staramy się działać na jak najwyższym poziomie, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu udostępnionych Ci narzędzi, w szczególności Panelu Partnera i Materiałów oraz za skutki korzystania z nich przez Ciebie, które: (a) powstały na skutek dysfunkcji sieci Internet lub oprogramowania związanego z zarządzaniem kodami lub linkami referencyjnymi (afiliacyjnymi); (b) powstały na skutek pominięcia Twojego identyfikatora z przyczyn od nas niezależnych (np. nieprawidłowe odczytanie skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej, skasowanie pliku cookie przez Klienta).
 2. Nie ponosimy również odpowiedzialności za to, w jaki sposób korzystasz z Materiałów. Nie nadzorujemy również ani nie sprawdzamy Twoich powierzchni reklamowych.
 3. Z uwagi na charakter Umowy, w której sukces handlowy zależny jest od Twojej aktywności i postawy, nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za utracone przez Ciebie korzyści i odpowiadamy za szkody w granicach rzeczywistych strat przez Ciebie poniesionych. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku: (a) opóźnień w naliczaniu należnego Ci wynagrodzenia z przyczyn technicznych Aplikacji lub systemu, w ramach którego został udostępniony Tobie Panel Partnera; (b) niekorzystania przez Klienta z technologii cookies lub innego rodzaju działań Klienta mających wpływ na możliwość zweryfikowania czy Umowa Końcowa została zawarta na skutek Twoich działań.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Możemy zmienić niniejszy Regulamin, w szczególności z ważnych powodów prawnych (w szczególności w postaci zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności CallPage albo zmiany formy działalności CallPage) lub technicznych (w szczególności w postaci rozszerzenia zakresu Programu). Zmiana Regulaminu następuje w formie elektronicznej, nawet jeżeli Umowa Partnerska została zawarta w formie pisemnej.
 2. Zostaniesz poinformowany o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej co najmniej na 15 (piętnastu) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, jeżeli nie wypowiesz Umowy, uważa się, że zaakceptowałeś Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszym Regulamin stanowi ogólne warunki Umowy Partnerskiej. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin CallPage dostępny pod tym adresem https://www.callpage.pl/regulamin 
 2. Twoje dane przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, znajdującą się tutaj: https://www.callpage.pl/polityka-prywatnosci
 3. Nie możesz dokonać przelewu praw (wierzytelności) wynikających ze współpracy w ramach Umowy bez naszej uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu i Umowy Partnerskiej będzie prawo polskie. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2023 roku.