Explore otherproducts

REGULAMIN 

Poniższy Regulamin definiuje zasady świadczenia usług CallPage (zwanych dalej „Usługami”), na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”) przez Usługodawcę – Callpage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 
 

1. SŁOWNIK: 

Wszelkie wyrażenie użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: 

1. Aplikacja CallPage – aplikacja za pomocą, której Usługodawca świadczy Usługę;

2. Cennik – dokument zlokalizowany pod adresem https://www.callpage.pl/cennik zawierający informację o cenie Usługi oraz wariantach w jakich Usługi są świadczone; zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy; ceny w Cenniku są kwotami netto;

3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

4. Zamówienie – zamówienie (złożone Usługodawcy przez Klienta za pomocą udostępnionych przez Usługodawcę sposobów), określające parametry zamówionej Usługi lub Usług, szczegółowe warunki techniczne związane z jej świadczeniem (jeśli dotyczy) oraz należną Usługodawcy płatność; 

5. Informacje Poufne – wszelkie informacje oznaczone jako poufne lub traktowane jako takie ze względu na swoją naturę;

6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który zawarł z Usługodawcą Umowę, ponieważ jest ona  bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą lub posiada dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej;

7. Konto – stworzone przez Usługodawcę na rzecz Klienta spersonalizowane konto w Aplikacji CallPage;

8. Okres rozliczeniowy – okres za jaki pobierane jest wynagrodzenie związane ze świadczeniem Usługi przez Usługodawcę, którego długość określana jest Zamówieniem lub Cennikiem; 

9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której postanowienia ogólne stanowi niniejszy Regulamin; Umowa wiąże następców prawnych Klienta; Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot bez zgody Usługodawcy;

10. Usługa lub Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie zawartej Umowy; 

11. Usługodawca – Callpage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000572159, o kapitale zakładowym 25 000,00 złotych wniesionym w całości, posiadającej NIP 7010503522, REGON 362313916.

12. Regulamin - niniejsze warunki, które regulują korzystanie z Usług.

2. ZAWARCIE UMOWY 

1. Warunkiem koniecznym zawarcia Umowy oraz przystąpienia Klienta do skorzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja poniższego Regulaminu. 

2. Usługi kierowane są wyłącznie do przedsiębiorców. Jeżeli dany podmiot miałby być osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale gdyby z treści tej Umowy wynikało, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, to taki podmiot nie może zawrzeć z Usługodawcą Umowy.

3. Podmiot składający Zamówienie oświadcza i gwarantuje, iż:

 1. jest uprawniony do złożenia Zamówienia i związania Klienta warunkami Umowy, a także nie istnieją żadne przeciwskazania wobec zawarcia takiej Umowy;
 2. Klient korzysta z Usług bezpośrednio w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową i nie będą miały do niego zastosowania przepisy dotyczące przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
 3. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

4. Usługi świadczone są w wariantach, wskazanych w Cenniku (https://www.callpage.pl/cennik).

5. W momencie akceptacji Regulaminu przez Klienta oraz akceptacji Zamówienia przez Usługodawcę, zostaje zawarta Umowa pomiędzy Usługodawcą oraz Klientem. 

6. Informacje zawarte w Aplikacji Callpage nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

7. Do pracowników i współpracowników Klienta stosuje się odpowiednio Regulamin i postanowienia dotyczące Klienta, w zakresie w jakim korzystają oni z Usług. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez takie osoby Regulaminu.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby umożliwić Klientowi skorzystanie z Usług za pomocą wszelkich przeglądarek internetowych, z wykorzystaniem różnego rodzaju urządzeń z dostępem do sieci Internet. Jednocześnie na chwilę akceptacji Regulaminu Usługodawca gwarantuje poprawne działanie Usługi w przeglądarkach Google Chrome, Firefox, Opera, Safari.

2. Klient samodzielnie jest odpowiedzialny za konfigurację Usług i wdrożenie wtyczki oraz za efekty tej konfiguracji.

3. Usługodawca informuje, że dla poprawnego działania Usług konieczne jest minimum:

 1. dostęp do sieci Internet, zainstalowana przeglądarka, o której mowa w ust. 1, włączona możliwość obsługi plików “cookies” koniecznych do wyświetlenia strony internetowej – w zakresie Usług polegających na dostępie do Aplikacji CallPage bez logowania;
 2. dostęp do sieci Internet, zainstalowana przeglądarka, o której mowa w ust. 1, włączona możliwość obsługi plików “cookies” koniecznych do wyświetlenia strony internetowej, aktywne konto e-mail, aktywny numer telefonu - w zakresie Usługi założenia Konta, możliwości zalogowaniu oraz pozostałych Usług dostępnych po zalogowaniu;
 3. aktywna strona internetowa, możliwość wprowadzenia widgetu na stronę internetową, dostęp do Internetu, aktywny numer telefonu - w zakresie Usługi udostępniania widgetu w miejscach określonych przez Klienta;
 4. funkcjonalności usługi mogą być ograniczone w przypadku braku akceptacji plików “cookies” przez odwiedzających stronę Klienta.

4. PŁATNOŚCI 

1. Odpłatne są Usługi wskazane w ramach Aplikacji CallPage jako odpłatne, zaś łączną wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy, określa każdorazowo Zamówienie i Umowa.

2. Klient może zmienić plan Usług na wyższy w każdym momencie trwania Okresu rozliczeniowego. Zmiana planu następuje przez zakup innego planu. Zmiana planu następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta w zakresie różnicy w opłatach za pozostały Okres rozliczeniowy.

3. Zmiana planu Usług na niższy jest możliwa w każdym momencie  i następuje niezwłocznie po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez Klienta. W takim przypadku żadna z opłat za dany Okres rozliczeniowy nie podlega zwrotowi.

4. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, cena za Usługę płatna jest za każdy Okres rozliczeniowy z góry.

5. Klient może również wyrazić zgodę na płatności rekurencyjne, czyli zautomatyzowane pobieranie środków w ramach wskazanej przez Klienta karty płatniczej, za poszczególne Okresy rozliczeniowe, które zostały wybrane przez Klienta w Zamówieniu. Za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji Callpage, Klient może zrezygnować z takich płatności w dowolnej chwili, przy czym zablokuje to dostęp do tych Usług, których dotyczyła taka forma płatności po upływie ostatniego opłaconego Okresu rozliczeniowego.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdym czasie. Zmiana Cennika może nastąpić w formie dokumentowej, nawet jeżeli Umowa została zawarta w formie pisemnej. Zmieniony Cennik wchodzi w życie w dacie wskazanej w powiadomieniu o zmianie Cennika, z zastrzeżeniem, że nie będzie to czas krótszy niż 7 (siedem) dni. Jeżeli w tym czasie Klient nie wypowie Umowy, uważa się, że zaakceptował on zmieniony Cennik bez zastrzeżeń. Jeżeli zaś Klient wypowie Umowę, zastosowanie do końca jej trwania będzie miał niezmieniony Cennik.  

8. Opłaty dokonane na rzecz Usługodawcy nie podlegają zwrotowi.

9. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w ciągu 7 dni od dni otrzymania płatności. Przed otrzymaniem płatności Usługodawca może wystawić fakturę VAT pro forma. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usługi w przypadku niedokonania płatności przez Klienta. 

11. Usługodawca może oferować część Usług bezpłatnie. W takim przypadku zakres Usług może być ograniczony - każdorazowo informacja o zakresie bezpłatnych Usług będzie zamieszczana w Aplikacji CallPage. Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia bezpłatnych Usług w każdym czasie, o czym poinformuje każdego Klienta korzystającego z takich Usług.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta, drogą elektroniczną, zestaw usług wskazanych zakresem funkcjonalności Aplikacji Callpage oraz wykazem z Cennika. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, Usługodawca zmieni, ulepszy lub zaktualizuje Aplikację Callpage i jej Usługi, ich nowa wersja zostanie niezwłocznie wdrożona i udostępniona Klientowi za pośrednictwem Usługi. Czas wdrożenia ulepszenia lub aktualizacji Usług będzie odpowiedni do stopnia zaawansowania i złożoności wprowadzanych zmian technicznych i może wymagać zastosowania przerwy technicznej. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

2. Usługodawca nie dostarcza usług archiwizacji danych ani tworzenia kopii zapasowych.

3. Wybierając zakres Usług, Klient powinien w szczególności zwrócić uwagę na rozwinięcie ich opisów znajdujące się w Cenniku, w szczególności Klient powinien być świadom, iż w wybranym przez niego wariancie niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne bądź ograniczone.

4. Klient może dowolnie zmieniać i wybierać warianty Usługi, z tym zastrzeżeniem, że (i)przejście z wariantu płatnego na bezpłatny lub (ii) przejście z wariantu wyższego na niższy, nie rodzi obowiązku ze strony Usługodawcy do zwrotu całości lub części opłaty wniesionej już przez Klienta.

5. Z momentem aktywacji Konta, Klient jest zobowiązany do:

 1. korzystania z Usług zgodnie z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami wynikającymi z postanowień niniejszego Regulaminu;
 2. aktualizacji wszelkich danych koniecznych dla należytego wykonywania Usługi, w chwili ich zmiany, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia zmian;
 3. przestrzegania przepisów prawnych w szczególności dotyczących świadczenia usług droga elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych;
 4. do zachowania w tajemnicy indywidualnych danych umożliwiających logowanie Klienta na jego Konto.

6. Ponadto Klient zgadza się by Usługodawca prezentował jego nazwę, firmę bądź logo w materiałach marketingowych, a zwłaszcza w opracowywanych studiach przypadku (tzw. case study).

7. Naruszenie przez Klienta - zarówno w sposób zawiniony, jak i niezawiniony - przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, a także nie przestrzeganie zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów w użytkowaniu Usług jest niedozwolone i może prowadzić do wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz usunięcia Konta Klienta. 

8. Klient korzystając z Usług nie może także naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej bądź dóbr osobistych. Może to prowadzić do wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta Klienta. Usługodawca nie kontroluje ani nie monitoruje działań Klienta w czasie korzystania z Usługi. Jednakże w sytuacji, gdy dochodzi do podejrzenia lub uzyskania informacji o prowadzeniu przez Klienta niedozwolonych praktyk, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania całości lub części Usług, wedle własnego uznania. Jeżeli naruszenia były znaczące lub powtarzają się, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konta Klienta.

9. Odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, pliki audio oraz inne materiały, wszelkie bazy danych bądź informacje zebrane w systemach Aplikacji Callpage, które są tworzone, przechowywane lub przesyłane przy pomocy Usługi (Treści) spoczywają na Kliencie. Odpowiedzialność ta dotyczy także Treści stanowiących linki do stron internetowych oraz zasobów czy inne usługi, którymi Klient się posługuje.

10. Usługodawca nie rości sobie jakichkolwiek praw względem Treści i przyjmuje, iż prawa dotyczące Treści przysługują wyłącznie Klientowi.

11. W chwili, gdy Klient prześle lub udostępni w jakikolwiek inny sposób Treści należące do osób trzecich, obowiązany jest, bez względu na obowiązki wynikające z Regulaminu wypełnić warunki świadczenia usługi, warunki licencyjne lub regulaminy określone przez te podmioty.

12. Usługodawca umożliwia eksportowanie Treści z własnych serwerów na nośniki danych Klienta (np. zapis na dysku twardym). W związku z czym Klient przyjmuje do wiadomości, iż jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy za ochronę poufności i integralności Treści dotyczy tylko i wyłącznie Treści znajdujących się na serwerach Usługodawcy i tylko w czasie, gdy tam się znajdowały.

13. Usługodawca nie odpowiada za zgodność postępowania z przepisami konsumenckimi lub przepisami ochrony danych osobowych przez Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że infrastruktura Aplikacji Callpage nie jest wskazówką ani wytycznymi co do zgodności świadczenia Usług zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami konsumenckimi i RODO. Jeżeli Klient zauważy, że funkcjonalność Aplikacji Callpage nie spełnia wymogów przepisów, w szczególności RODO, zobowiązany jest nie korzystać z takiej funkcjonalności.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Usługodawca jest właścicielem wszelkich praw do Aplikacji Callpage oraz treści pojawiających się na stronie www.callpage.io (w szczególności utworów prawa autorskiego takie jak: oprogramowanie, grafika, ikony przycisków, teksty, obrazy, znaki towarowe, klipy video)

2. Klient nie ma prawa do wykorzystywania w jakikolwiek sposób, całości bądź jakichkolwiek części żadnych praw na dobrach niematerialnych utworów, znaków towarowych oraz oznaczeń należących do Usługodawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich wykorzystanie wynika ze specyfiki Usługi, w szczególności oznaczania widgetów tekstem „powered by Callpage”.

7. CZAS TRWANIA UMOWY ORAZ WYGAŚNIĘCIE 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a Cennik i Zamówienie określają długość Okresu rozliczeniowego. 

2. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego.

3. W przypadku wygaśnięcia Umowy Usługodawca jest zobowiązany umożliwić Klientowi przeniesienie wszelkich utworzonych i przechowywanych Treści oraz baz danych.

4. W celu wypowiedzenia Umowy, Klient musi złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy poprzez formularz dostępny w ramach Konta lub poprzez wysłanie go na adres e-mail support@callpage.io.       

5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili, bez określania przyczyny oraz bez żadnych terminów wypowiedzenia. W takim przypadku prawo do Usługi wygasa natychmiastowo, a Usługodawca zwraca Klientowi część opłaty za okres w jakim Usługa nie będzie świadczona.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy, zablokowania Usługi częściowo lub całości oraz do odmowy świadczenia Usług Klientowi w przyszłości, w przypadku, gdy Klient rażąco narusza któreś z postanowień Regulaminu.

7. Wygaśnięcie Umowy nie jest równoznaczne ze zwolnieniem Klienta z obowiązku zapłaty wymagalnych już wierzytelności oraz opłat, które naliczone zostaną za korzystanie przez Klienta z Usługi do momentu wygaśnięcia Umowy.

8. W przypadku zakończenia Umowy Klient nie ma możliwości korzystania z jakichkolwiek odpłatnych Usług. Likwidacja Konta przez Klienta może nastąpić za pośrednictwem jego funkcjonalności.

8. OBSŁUGA KLIENTA SKARGI I REKLAMACJE

1. Klient może kontaktować się z przypisanymi Mu osobistymi doradcami, przy pomocy poczty e-mail, chatu lub telefonicznie, poza dniami, które zgodnie z polskim prawem są ustawowo uznane za wolne od pracy.

2. Klient, chcący złożyć reklamację Usługi, powinien podać w zgłoszeniu co najmniej nazwę swojego Konta oraz dokładny opis wady utrudniającej lub uniemożliwiającej korzystanie z Usługi.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej złożenia. W przypadku niedokładnego opisu problemu, Usługodawca może żądać doprecyzowania reklamacji, a wtedy wyżej wymieniony termin biegnie od dnia pełnego i precyzyjnego zgłoszenia reklamacji.

4. Brak odpowiedzi Usługodawcy w wyżej wymienionym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

5. W ramach uznanej reklamacji Usługodawca może zwrócić część miesięcznej opłaty za korzystanie z Usługi, bądź też obniżyć opłaty w kolejnych miesiącach, proporcjonalnie do czasu w jakim korzystanie z Usługi było utrudnione lub niemożliwe.

6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie podlega dalszemu lub ponownemu rozpatrzeniu przez Usługodawcę. 
 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych, które zostały mu przekazane przez Klienta w celu wykonania przedmiotu Umowy. Celem przetwarzania danych przez Usługodawcę jest realizacja Usług. Powierzenie przetwarzania danych obejmuje tylko te dane, które są Usługodawcy niezbędne do prawidłowego zrealizowania Usługi i które zostały dobrowolnie przekazane mu przez Klienta. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta, jakim jest również zawarcie Umowy.

2. Powierzeniem przetwarzania objęto następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator internetowy, inne dane pozyskane od osoby, której dane dotyczą na skutek działań Klienta, w szczególności wybrania opcji nagrywania rozmów lub edycji formularza, w ramach którego zbierane są dane osobowe. Dane dotyczą następujących kategorii osób: klientów, potencjalnych klientów, osób odwiedzających stronę lub aplikację Klienta.

3. Usługodawca oświadcza, iż uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

4. Usługodawca zobowiązuje się wspierać Klienta poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Usługodawcy informacje, pomagać Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

5. Usługodawca zobowiązuje się prowadzić z najwyższą starannością rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr incydentów, w którym będzie dokonywał notyfikacji wszystkich sytuacji związanych z naruszeniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

6. Dostęp do danych, które Usługodawca przetwarza w imieniu Klienta, będą miały tylko osoby, którym Usługodawca nadał stosowne upoważnienia, o których mowa w RODO i które zostały przeszkolone w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych według nowych standardów. Usługodawca zapewnia aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych jak i sposobów ich zabezpieczenia lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, a także aby osoby te zobowiązały się do przestrzegania przepisów RODO oraz regulacji krajowych wydanych w oparciu o nie. 

7. Usługodawca udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz umożliwia Klientowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i przyczyni się do nich, z zastrzeżeniem, iż (i) audyt nie może naruszać tajemnicy przedsiębiorstwa Usługodawcy lub poufności danych innych klientów Usługodawcy, (ii) Klient poinformuje o audycie nie później niż 14 (czternaście) dni wcześniej przed terminem audytu.

8. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Usługodawca zgłosi je Klientowi bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 36 godzin po stwierdzeniu naruszenia – chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

9. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych powierzonych przez Klienta, innym podmiotom, w celu wykonywania Umowy oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi, w szczególności: współpracującym z Usługodawcą podwykonawcom i hostingodawcy (zgoda ogólna). 

10. Usługodawca poinformuje Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Klientowi tym samym wyrażenie sprzeciwu na posłużenie się przez Usługodawcę innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiego sprzeciwu, uważa się, że Klient wyraził zgodę na zmianę.

11. Usługodawca zapewnia, aby postanowienia umowy zawartej z podmiotem, któremu powierza on przetwarzanie danych, odzwierciedlały postanowienia dotyczące ochrony danych ustalone pomiędzy Klientem a Usługodawcą w Umowie oraz zalecenia RODO w tym zakresie.

12. W przypadku zakończenia Umowy, w zależności od decyzji Klienta, Usługodawca niezwłocznie usunie lub zwróci powierzone Usługodawcy dane oraz usunie wszelkie ich kopie, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. Na każde żądanie Klienta, Usługodawca przedstawi w terminie 7 (siedmiu) dni pisemne oświadczenie potwierdzające fakt zniszczenia danych osobowych zarówno z systemu głównego procesora z backupów, jak i kopii archiwalnych.

 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Klient przyjmuje, że Usługodawca oferuje Usługę „w stanie takim, w jakim się znajdują” (tzw. as is) i w związku z powyższym nie udziela żadnych gwarancji, zarówno dorozumianych, jak i wyraźnych.

2. Wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi ponosi Klient. Klient odpowiada za wszelkie przesłane Treści oraz prowadzone rozmowy w trakcie korzystania z Usługi.

3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za poniesione szkody (zwłaszcza utratę przez Klientów danych), które wywołane są przez:

 1. sytuacje losowe, działanie siły wyższej;
 2. ingerencję osób trzecich (w tym również Klientów), przede wszystkim w związku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie, które uzyskały dane umożliwiające logowanie do Konta Klienta z woli Klienta lub w innych sytuacjach niezależnych od Usługodawcy,
 3. wadliwe działanie innych systemów czy czynników zewnętrznych (takich jak sieci telekomunikacyjne), w przypadku, gdy wady są niezależne od Usługodawcy,
 4. nieprzestrzeganie przyjętych przez Klienta postanowień Regulaminu,
 5. skutków integracji Aplikacji Callpage z innymi aplikacjami lub zewnętrznymi usługami.
 6. błędnymi lub niezgodnymi ze stanem faktycznym danymi Klienta przedstawionymi podczas rejestracji.

4. Działaniem siły wyższej określa się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne i nieprzewidziane,  a przykładem są w szczególności takie okoliczności, jak: wojna, klęski żywiołowe, strajki, awaria, atak DDoS lub inne powstałe zakłócenia w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnej oraz infrastrukturze teleinformatycznej, jak również nadzwyczajne rządowe i administracyjne działania, a także działania podmiotów wpływających na świadczenie usług przez Usługodawcę.

5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek ze szkód (pośrednich lub bezpośrednich), które wynikają z utraty plików oraz danych osobowych Klienta przechowywanych na serwerach Usługodawcy.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, niezależnie od niego szkody, jak również nie odpowiada z tytułu utraconych  korzyści Klienta lub za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy, bez względu na liczbę i podstawę roszczeń Klienta lub osób trzecich, ogranicza się do łącznej kwoty wpłaconej przez Klienta w ramach zapłaty za Usługę w czasie jednego miesiąca, który bezpośrednio poprzedza datę, zgłoszenia roszczeń wobec Usługodawcy. Zawierając niniejszą Umowę, Klient zwalnia Usługodawcę z ponoszenia odpowiedzialność finansowej przekraczającej wyżej zakreślony limit.

11. ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin, w szczególności z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Aplikacji Callpage i Usług).

2. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem zakresu wprowadzonych zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto, na 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu („Okres powiadomienia”).

3. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy w Okresie powiadomienia za 15-dniowym okresem wypowiedzenia, liczonym od dnia otrzymania powiadomienia. Jeżeli Klient w Okresie powiadomienia nie wypowie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń i zaczyna go on obowiązywać wraz z upływem ostatniego dnia Okresu powiadomienia. W przypadku wypowiedzenia Umowy, do końca okresu wypowiedzenia zastosowanie ma niezmieniony Regulamin.

4. W dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia Klient może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zrezygnować z Okresu powiadomienia.

5. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian Regulaminu w trybie natychmiastowym, bez zachowania Okresu powiadomienia, w przypadku, gdy:

 1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie Okresu powiadomienia;
 2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, konsumentów lub Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 3. Wobec wszystkich spraw wszczętych oraz niezakończonych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu wówczas obowiązującego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie oświadczenia wymieniane między stronami w czasie korzystania z Usługi, przekazywane są w formie elektronicznej:

 1. w przypadku Usługodawca wpisany w formularzu rejestracyjnym adres email,
 2. w przypadku Klienta support@callpage.io.

2. Klient ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Regulaminu, pod warunkiem, że nie istnieją żadne wymagalne wierzytelności Usługodawcy wobec Klienta, za zgodą Usługodawcy. Zgoda taka może być wydana także w formie wiadomości e-mail.

3. W kwestiach nieustalonych w Regulaminie, zastosowanie znajdują obowiązujące powszechnie przepisy polskiego prawa. Wszelakie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem poddane zostaną rozstrzygnięciu sądowemu sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

4. W zakresie w jakim Usługodawca jest administratorem danych osobowych Klienta oraz członków jego zespołu wskazanych w Koncie, zastosowanie ma Polityka Prywatności Callpage, dostępna tutaj: https://www.callpage.pl/polityka-prywatnosci 

Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 23 czerwca 2023 roku.