1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Poniższy Regulamin definiuje zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi Callpage (zwanej dalej „Usługą”), na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”) przez Usługodawcę – Callpage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000572159, o kapitale zakładowym 19 900,00 złotych wniesionym w całości, posiadającej NIP 7010503522, REGON 362313916.

1.2 Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Klienta do skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptowanie go w całości.

W momencie akceptacji Regulaminu zawarta zostaje umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem
o świadczenie usługi Callpage drogą elektroniczną.

1.3 Usługa Callpage świadczona jest w czterech wariantach, wskazanych w Cenniku pod adresem https://www.callpage.pl/cennik, z tym, że Usługa Callpage w wariancie ENTERPRISE, świadczona jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami między Usługodawcą a Klientem w ramach pisemnej Umowy, a niniejszy Regulamin nie stosuje się do niej.

 

2. USŁUGA

 

Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta, drogą elektroniczną, zestaw usług wskazanych poniżej, zwanymi łącznie w niniejszym Regulaminie Usługą bądź Usługą Callpage.

Usługa Callpage w wariancie BASIC jest usługą bezpłatną, a w wariantach BASIC+, PROFESSIONAL oraz PREMIUM odpłatną.

Usługa polega w szczególności na udostępnieniu Klientowi:

- wygenerowanego indywidualnie skryptu, bądź też zintegrowanie z dowolnym systemem za pomocą REST API; które użyty w kodzie strony www, skutkuje dodaniem widżetu, służącego do wysyłania żądania kontaktu telefonicznego przez Użytkowników tej strony www,

- automatycznego nawiązania połączenia między wskazanym przez Klienta numerem telefonu(ów) a wskazanym przez Użytkownika strony www numerem kontaktowym,

- powiadomienia SMS

- nagrywanie rozmów

- spersonalizowanego widgetu

- REST API

- Statystyki i raporty

- Integracja z CRM

- spersonalizowany system scoringowy.

Zakres wskazanych wyżej poszczególnych usług zależy od wybranego przez Klienta wariantu Usługi Callpage, zgodnie z opisanym na https://www.callpage.pl/cennik. Klient jest świadom, iż w wybranym przez niego wariancie niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne bądź ograniczone.

W pakiecie Basic za jeden lead uważa się połączenie zrealizowane przez system CallPage, które posiada status "odebrane", trwające od 10 s. do 2 minut. Za każde kolejne rozpoczęte 2 minuty rozmowy z puli dostępnych leadów pobierany jest kolejny 1 lead.

Klient może poprzez dowolnie zmieniać i wybierać warianty Usługi, jednakże przejście z wariantu płatnego na bezpłatny nie rodzi obowiązku ze strony Usługodawcy do zwrotu całości lub części opłaty.

Usługodawca oświadcza, że świadczy Usługę za pomocą aplikacji CallPage, która to znajduje się zależnie od rodzajów danych w chmurze Microsoft (Azure) oraz Atman oraz są chronione zgodnie ze wszystkimi telekomunikacyjnymi standardami. Zarówno aplikacja jak i wszelkie przechowywane w niej dane są zabezpieczone 256-bitowym protokołem SSL A+ grade.

 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby umożliwić Klientowi skorzystanie z Usługi za pomocą wszelkich przeglądarek internetowych, na wszelkiego rodzaju urządzeniach, przy użyciu wszelkich systemów operacyjnych. Jednocześnie na chwilę zawarcia niniejszej Regulaminu gwarantuje poprawne działanie Usługi w przeglądarkach Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer.

Jednocześnie Usługodawca informuje, iż dla poprawnego działania Usługi konieczne jest minimum:

- co najmniej jedno aktywne konto e-mail;

- co najmniej jeden aktywny numer telefoniczny.

Konieczne jest także włączenie w przeglądarce obsługę plików „cookies” oraz włączona obsługa JavaScript.

 

4. KORZYSTANIE Z USŁUGI

 

Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz dokonaniem opłaty (w przypadku płatnych wariantów Usługi) Usługodawca rozpoczyna świadczenie na rzecz Klienta Usługi, a co za tym idzie tworzy dla Klienta w systemie spersonalizowane Konto, do którego przekazuje Klientowi login oraz tymczasowe hasło.

Od chwili aktywacji Konta Klient może korzystać z Usługi, jednocześnie zobowiązuje się on do:

- korzystania z Usługi zgodnie z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami wynikającymi z postanowień Polityki Prywatności oraz Regulaminu;

- aktualizacji wszelkich danych koniecznych dla należytego wykonywania Usługi, w chwili ich zmiany, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia zmian;

- przestrzegania przepisów prawnych w szczególności dotyczących świadczenia usług droga elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych;

- do zachowania w tajemnicy indywidualnych danych umożliwiających logowanie Klienta na jego Konto.

Ponadto Klient zgadza się:

- na otrzymywanie wystawianych przez Usługodawcę faktur VAT droga elektroniczną, na adres
e-mail podany podczas rejestracji;

- na otrzymanie wiadomości od Usługodawcy na podane podczas rejestracji adresy
e-mail oraz numer telefonu dotyczących wszelkich utrudnień, zmian czy przerw technicznych
w korzystaniu z Usługi,

- Usługodawca prezentował jego nazwę, firmę bądź logo w materiałach marketingowych,
a zwłaszcza w opracowywanych studiach przypadku (tzw. case study).

oraz oświadcza, że Usługę wykorzystuje bezpośrednio do celów związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

5. PŁATNOŚCI

 

5.1. W przypadku wyboru płatnych wariantów Usługi, Usługa świadczona jest dopiero po dokonaniu opłaty przez Klienta.

5.2. Opłat dokonać można przy pomocy przelewu bankowego, karty kredytowej, karty debetowej,
a także innych zleceń płatniczych dokonywanych przy pomocy instytucji płatniczych lub instytucji pieniądza elektronicznego działających zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Usługodawca zobowiązuje się umożliwić dokonywanie tzw. szybkich płatności za pośrednictwem strony callpage.io.

5.3. Wysokość opłaty za poszczególne warianty Usługi określona jest w Cenniku pod adresem https://www.callpage.pl/cennik, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Są to każdorazowo ceny netto za miesięczny okres korzystania z Usługi.

5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Cenniku w każdym czasie.

5.6. Wykonane za zamówione Usługi płatności nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa lub wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.

5.7. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w ciągu 7 dni od dni otrzymania płatności. Przed otrzymaniem płatności Usługodawca może wystawić fakturę VAT pro forma.

 

6. NIEDOZWOLONE PRAKTYKI

 

Rażące naruszenie przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu bądź Polityki Prywatności, a także nie przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów w użytkowaniu Usługi jest niedozwolone i może prowadzić do wypowiedzenia przez Usługodawcę Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym oraz usunięcia Konta Klienta. Chodzi zarówno o zawinione naruszenia, jak i wynikające z niedbalstwa lub niezachowania należytej staranności.

Klient korzystając Usług nie może także naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej bądź dóbr osobistych. Może to prowadzić do wypowiedzenia przez Usługodawcę Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta Klienta. Chodzi zarówno o zawinione naruszenia, jak i wynikające z niedbalstwa lub niezachowania należytej staranności.

Usługodawca nie kontroluje ani nie monitoruje działań Klienta w czasie korzystania
z Usługi. Jednakże w sytuacji, gdy dochodzi do podejrzenia lub uzyskania informacji
o prowadzeniu przez Klienta niedozwolonych praktyk (w rozumieniu niniejszego punktu), Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania całości lub części Usługi wedle własnego uznania. Jeżeli naruszenia były znaczące lub powtarzają się, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konta Klienta.

 

7. TREŚCI

 

Odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, pliki audio oraz inne materiały, wszelkie bazy danych bądź informacje zebrane w systemach CRM, które są tworzone, przechowywane lub przesyłane przy pomocy Usługi (Treści) spoczywają na Kliencie. Odpowiedzialność ta dotyczy także Treści stanowiących linki do stron internetowych oraz zasobów czy inne usługi, którymi Klient się posługuje.

Usługodawca nie rości sobie jakichkolwiek praw względem Treści i przyjmuje, iż prawa dotyczące Treści przysługują wyłącznie Klientowi.

W chwili, gdy Klient prześle lub udostępni w jakikolwiek inny sposób Treści należące do osób trzecich, obowiązany jest, bez względu na obowiązki wynikające z Regulaminu wypełnić warunki świadczenia usługi, warunki licencyjne lub regulaminy określone przez te podmioty.

Usługodawca umożliwia eksportowanie Treści z własnych serwerów na nośniki danych Klienta (np. zapis na dysku twardym). W związku z czym Klient przyjmuje do wiadomości, iż jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy za ochronę poufności i integralności Treści dotyczy tylko i wyłącznie Treści znajdujących się na serwerach Usługodawcy i tylko w czasie gdy tam się znajdowały.

 

8. OBSŁUGA KLIENTA I REKLAMACJE

 

Klient może kontaktować się z przypisanymi Mu osobistymi doradcami, w tym jednym dostępnym 24 godz. na dobę, przy pomocy poczty e-mail, Live Chatu lub telefonicznie. Poza dniami, które zgodnie z polskim prawem są ustawowo uznane za wolne od pracy.

Klient, chcący złożyć reklamację Usługi, powinien podać w zgłoszeniu co najmniej nazwę swojego Konta oraz dokładny opis wady utrudniającej lub uniemożliwiającej korzystanie z Usługi.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej złożenia. Z tym, że w razie niedokładnego opisu wady, Usługodawca może żądać doprecyzowania reklamacji,
a wtedy wyżej wymieniony termin biegnie od dnia pełnego i precyzyjnego zgłoszenia reklamacji.

Brak odpowiedzi Usługodawcy w wyżej wymienionym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

W ramach uznanej reklamacji Usługodawca nie może zwrócić część miesięcznej opłaty za korzystnie
z Usługi, bądź też obniżyć opłaty w kolejnych miesiącach, proporcjonalnie do czasu w jakim korzystanie z Usługi było utrudnione lub niemożliwe

 

9. ROZWIĄZANIE REGULAMINU

 

Umowę o świadczenie Usługi Callpage zawarto na czas nieoznaczony.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi (umowne prawo odstąpienia
od Regulaminu), nie powoduje to jednak obowiązku ewentualnego zwrotu przez Usługodawcę zapłaconej opłaty w żadnej części. W pozostałym zakresie Strony winny zwrócić sobie to co świadczyły. W szczególności Usługodawca jest zobowiązany umożliwić Klientowi przeniesienie wszelkich utworzonych i przechowywanych Treści oraz baz danych.

W celu złożenia rezygnacji z Usługi, Klient powinien zlikwidować Konto poprzez kontakt z osobistym doradcą. W takiej sytuacji Usługodawca likwiduje Konto w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia likwidacji.

Usługodawca posiada prawo, aby wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili, bez określania przyczyny oraz bez żadnych terminów wypowiedzenia. W takim przypadku prawo do Usługi wygasa natychmiastowo, a Usługodawca zwraca Klientowi część opłaty.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Regulaminu, zablokowania Usługi częściowo lub całości oraz do odmowy świadczenia Usług Klientowi
w przyszłości, w przypadku, gdy Klient rażąco narusza któreś z postanowień Regulaminu.

Zakończenie Regulaminu nie jest równoznaczne ze zwolnieniem Klienta z obowiązku zapłaty wymagalnych już wierzytelności oraz opłat, które naliczone zostaną za korzystanie przez z Usługi do momentu wygaśnięcia niniejszej Regulaminu.

 

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE


Dane osobowe zostają przetworzone przez Usługodawcę według zasad określonych w Polityce Prywatności.


11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


11.1. Usługodawca jest posiadaczem wszelkich praw na dobrach niematerialnych związanych ze świadczeniem Usługi Callpage oraz pojawiających się na stronie www callpage.io (w szczególności utworów prawa autorskiego takie jak: oprogramowanie, grafika, ikony przycisków, teksty, obrazy, znaki towarowe, klipy video)

11.2. Klient nie ma prawa do wykorzystywania w jakikolwiek sposób, całości bądź jakichkolwiek części żadnych praw na dobrach niematerialnych utworów, znaków towarowych oraz oznaczeń należących do Callpage, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich wykorzystanie wynika ze specyfiki Usługi. Np. oznaczania widgetów tekstem „powered by Callpage”.

 

12. DOSTĘPNOŚĆ


12.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmodyfikowania Usługi, zwłaszcza do jej aktualizowania oraz do modyfikacji lub wymiany sprzętu i oprogramowania stosowanego do świadczenia Usługi, pod warunkiem, że nie będzie się to negatywnie odznaczać się na świadczeniu Usługi.

12.2. Jeśli przerwy w dostępie do Usługi wynikają z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, takich jak awarie sprzętowe, Usługodawca w miarę możliwości informuje o tym Klientów i dąży do jak najszybszego usunięcia awarii. Taka przerwa nie jest podstawą do reklamacji Usługi.

12.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Usługi. Usługodawca podejmie wszelkie starania, by informować Klienta o wszelkich przerwach technicznych trwających dłużej niż 24 godzin ze stosownym wyprzedzeniem. Konieczna przerwa techniczna zaplanowana będzie tak, by zminimalizować wszelkie niedogodności odczuwane przez Klienta.

 

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

13.1 Klient przyjmuje, że Usługodawca oferuje Usługę „w stanie takim, w jakim się znajdują” (tzw. as is), bez występowania gwarancji, zarówno dorozumianych, jak i wyraźnych.

13.2. Wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz stron internetowych ponosi Klient. Klient odpowiada za wszelkie przesłane treści oraz prowadzone rozmowy w trakcie korzystania z Usługi.

13.3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za poniesione szkody (zwłaszcza utratę przez Klientów danych), które wywołane są przez:

– sytuacje losowe, działanie siły wyższej;

– ingerencję osób trzecich (w tym również Klientów), przede wszystkim w związku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie, które uzyskały dane umożliwiające logowanie do Konta Klienta z woli Klienta lub w innych sytuacjach niezależnych od Usługodawcy,
– wadliwe działanie innych systemów czy czynników zewnętrznych (takich jak sieci telekomunikacyjne), w przypadku gdy wady są niezależne od usługodawcy,
– nieprzestrzeganie przyjętych przez Klienta postanowień Regulaminu,
– błędnymi lub niezgodnymi ze stanem faktycznym danymi Klienta przedstawionymi podczas rejestracji.

13.4. Działaniem siły wyższej określa się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidziane, będące Siłą Wyższą. Przykładem są w szczególności takie okoliczności, jak: wojna, klęski żywiołowe, strajki, awaria, atak DDoS lub inne powstałe zakłócenia w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnej oraz infrastrukturze teleinformatycznej, jak również nadzwyczajne rządowe i administracyjne działania, a także działania podmiotów wpływających na świadczenie usług przez Usługodawca, a których działania są niezależne od Stron.

13.5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek ze szkód (pośrednich lub bezpośrednich), które wynikają z utraty plików oraz danych osobowych Klienta przechowywanych na serwerach Usługodawcy.

13.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, niezależnie od niego szkody (zwłaszcza takie, jak: straty z tytułu zysku, przychodu, odsetek oraz pozostałych straconych korzyści) z wykluczeniem przypadków zawinionego bądź rażąco niedbałego działania lub zaniechania.

13.7. Odpowiedzialność Usługodawcy, bez względu na liczbę i podstawę roszczeń Klienta lub osób trzecich, ogranicza się do łącznej kwoty wpłaconej przez Klienta w ramach zapłaty za Usługę
w czasie jednego miesiąca, który bezpośrednio poprzedza datę, zgłoszenia roszczeń wobec Usługodawcy. Zawierając niniejszą Umowę, Klient zwalnia Usługodawcę z ponoszenia odpowiedzialność finansowej przekraczającej wyżej zakreślony limit.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

14.1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie. Usługodawca zobowiązuje się zawiadomić Klienta o wszelkich zmianach w Regulaminie w okresie 3 dni roboczych przed wprowadzeniem tychże zmian.

14.2. Usługodawca zawiadamia Klienta o zmianach poprzez zamieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanie Regulaminu widniejącego w Koncie Klienta oraz na stronie http://www.callpage.pl.

14.3. Wobec wszystkich spraw wszczętych oraz niezakończonych przed wprowadzeniem zmian
w Regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu wówczas obowiązującego.

14.4. Wszelkie oświadczenia wymieniane między stronami w czasie korzystania z Usługi, przekazywane są w formie elektronicznej:

– w przypadku Usługodawca wpisany w formularzu rejestracyjnym adres email,

– w przypadku Klienta – na podany adres Działu Obsługi Klienta.

14.5. Klient ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Regulaminu, pod warunkiem, że nie istnieją żadne wymagalne wierzytelności Usługodawcy wobec Klienta, a osoba na którą mają zostać przeniesione prawa nie jest postawiona w stan likwidacji ani upadłości, oraz za zgodą Usługodawcy. Zgoda taka może być wydana także w formie wiadomości e-mail.

14.6. W kwestiach nieustalonych w Regulaminie, zastosowanie odnajdują obowiązujące powszechnie przepisy polskiego prawa. Wszelakie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem poddane zostaną rozstrzygnięciu sądowemu sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2020 roku.

 

 

 

Regulamin powierzenia danych osobowych

25 maja 2018 roku

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Poniższy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu świadczenia drogą elektroniczną usługi Callpage (zwanej dalej „Usługą"), na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej Administratorem) przez Usługodawcę - Callpage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00- 511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000572159, o kapitale zakładowym 19 900,00 złotych wniesionym w całości, posiadającej NIP 7010503522, REGON 362313916 (zwanej dalej Procesorem) i ma zastosowanie wtedy gdy Administrator za pośrednictwem Usługi Callpage zbiera lub przetwarza dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenie 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46,'WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: RODO).

 

1.2 Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w rozumieniu art. 28 RODO w zakresie wynikającym z Regulaminu Głównego. W szczególności chodzi o zbierane przez Administratora a przechowywane przez Procesora w systemie CRM dane osobowe klientów i potencjalnych klientów Administratora, a także ewentualne dane osobowe przekazywane w trakcie nagrywanych przez Administratora rozmów telefonicznych, jeśli są one przechowywane przez Procesora.

1.3 Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Regulaminie, Ustawie i wydanych na jej podstawie odpowiednich aktach wykonawczych. Powierzone Procesorowi na podstawie Regulaminu dane osobowe będą przetwarzane na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w niniejszej Umowie Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie poza określonym w Umowie Głównej.

 

2. OŚWIADCZENIE STRON

 

2.1 Strony zgodnie oświadczają, że Administratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 pkt.1) RODO powierzonych do przetwarzania Procesorowi na podstawie niniejszej Regulaminu jest Administrator danych.

2.2 Administrator danych oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe gromadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.3 Procesor oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszego Regulaminu powierzenia przetwarzania danych osobowych i zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami prawa oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą. Procesor zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.

2.4 Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.

 

3. ZAKRES POWIERZENIA DANYCH

 

3.1 Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje: następujące dane osobowe klientów korzystających lub zamierzających korzystać z usług świadczonych przez Administratora danych:

 

  • nazwisko i imię
  • adresy poczty elektronicznej
  • adresy IP
  • numer telefonu

 

3.2 Ponadto Administrator powierza Procesorowi dane osobowe klientów i potencjalnych klientów Administratora, a także ewentualne dane osobowe przekazywane w trakcie nagrywanych przez Administratora rozmów telefonicznych, jeśli są one przechowywane przez Procesora, w następującym zakresie: dane identyfikacyjne osoby dzwoniącej, dane kontaktowe.

3.3 Powierzenie, o którym mowa w niniejszej Umowie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez Procesora następujących czynności:

- przechowywanie danych osobowych w systemach CRM zintegrowanych z Usługą Callpage, o której mowa w Umowie Głównej,
- wykonywanie kopii zapasowych danych osobowych,
- przechowywanie nagranych rozmów telefonicznych, w których podawane są dane osobowe.

Dane osobowe będą zatem: zbierane, organizowane, utrwalane, porządkowane, przechowywane, opracowywane, przesyłane, udostępniane, usuwane lub niszczone.

3.4 Procesor jest uprawniony do przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją niniejszej Regulaminu i Regulaminu Głównego. Zmiana celu lub zakresu przetwarzanych danych wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

 

4. OBOWIĄZKI STRON

 

4.1 Przy przetwarzaniu danych osobowych związanych z wykonaniem niniejszego Regulaminu, Procesor zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz stosować się do poleceń Administratora dotyczących zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

4.2 Procesor zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji czynności opisanych w pkt. 3.4 niniejszego Regulaminu. Procesor przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie przez niego danych osobowych w szerszym zakresie lub dla realizacji innych celów, przy braku dysponowania odpowiednią podstawą prawną, będzie stanowiło naruszenie Umowy PDO oraz przepisów prawa i może stanowić podstawę do wypowiedzenia lub nieprzedłużenia Umowy o współpracy.

4.3 Procesor oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi zabezpieczającymi dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieuzasadnioną modyfikacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.4   Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Procesor musi podjąć Środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności: uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

4.5 Procesor jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do baz danych oraz komu są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą urządzeń transmisji danych.

4.6 Wszelkie informacje poufne i dokumenty zawierające dane osobowe przekazywane drogą elektroniczną oraz kanał komunikacji powinny być zabezpieczone z zastosowaniem środków ochrony kryptograficznej.

4.7 W przypadku przetwarzania danych za pomocą systemu informatycznego, do jego obsługi oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, dopuszczone mogą być jedynie osoby upoważnione do tego imiennie i przeszkolone przez Procesora.

4.8 Procesor zobowiązany jest do prowadzenia listy osób fizycznych zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) w związku z wykonywaniem Umowy PDO.

4.9 Procesor, na każde żądanie Administratora zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Administratorowi listę osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych (bez względu na podstawę prawna zatrudnienia),

4.10 Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy o współpracy, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych, o których mowa w ust. 8 powyżej, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy PDO.

4.11 Procesor będzie przetwarzał powierzone dane w swojej siedzibie, oraz w zdalnych lokalizacjach u podprocesorów powierzenia także poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.12 W przypadku podjęcia przez osobę trzecią działań prawnych wobec Procesora i/lub Administratora danych związanych z naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się współpracować w celu podjęcia stosownych kroków prawnych zmierzających w szczególności do oddalenia bądź odrzucenia przez właściwy sąd roszczeń osoby trzeciej, wniesienia środka odwoławczego lub zawarcia ugody jak również innych działań prawnych.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasad przetwarzania danych osobowych, jakie określono w Umowie, Ustawie lub odpowiednich aktach wykonawczych i poniesienia w związku z tym przez drugą Stronę jakiejkolwiek szkody, Strona winna naruszenia, jest zobowiązana do pokrycia szkody poniesionej przez drugą stronę, przy czym Strony ograniczają odpowiedzialność do tzw. szkody rzeczywistej („damnum emergens") i wyłączają odpowiedzialność za tzw. utracone korzyści („lucrum cessans").

 

6. CZAS OBOWIĄZYWANIA

 

Regulamin zostaje zawarta na czas obowiązywania Regulaminu świadczenia Usługi Callpage.

Strony dopuszczają możliwość zmiany bądź wcześniejszego rozwiązania niniejszej Regulaminu za porozumieniem Stron.
W wypadku wygaśnięcia niniejszej Regulaminu, Procesor zobowiązuje się do umożliwienia skopiowania wszelkich powierzonych przez Administratora danych, a następnie do usunięcia powierzonych danych w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wygaśnięcia Regulaminu, jednakże nie wcześniej niż przed skopiowaniem danych przez Administratora, chyba że ten wcześniej na piśmie zrzekł się możliwości wykonania kopii.