Explore otherproducts

Polityka prywatności i polityka cookies

Ważna od 23 czerwca 2023

§1. Postanowienia ogólne

 1. Ta Polityka prywatności i polityka cookies (dalej: Polityka) jest dokumentem powiązanym z Regulaminem i określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej www.callpage.io (dalej: Serwis) oraz w ramach usług świadczonych przez Callpage na zasadach określonych w Regulaminie (dalej: Usługi).
 2. Serwis prowadzony jest przez  Callpage sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511), ul. Nowogrodzka 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572159, NIP: 7010503522, REGON: 362313916, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 złotych (dalej: Spółka lub CallPage). CallPage świadczy również Usługi w rozumieniu Regulaminu.
 3. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. CallPage przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 5. CallPage dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji w nim podawanych. CallPage dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym środki programistyczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo i integralność przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, ujawnieniem, utratą i zniszczeniem, jak również niedozwoloną modyfikacją.
 6. Korzystanie z Serwisu oraz Usług wymaga połączenia z siecią Internet, co może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy witryną Serwisu, a użytkownikiem. 


 

§2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Usług jest CallPage.
 2. CallPage wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Kingą Tesko pod adresem: gdpr@callpage.io. W celu skorzystania ze swoich praw osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się bezpośrednio z ww. Inspektorem Ochrony Danych na podane dane kontaktowe.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach, zakresie i na podstawach prawnych:
  1. w przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usług (w tym wersji demo) – w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług (w tym w wersji demo), a następnie w celu świadczenia tych Usług – dane podane w ramach funkcjonalności Serwisu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
  2. w przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usług (w tym wersji demo) – w celu świadczenia usług prowadzenia Konta Klienta zgodnie z Regulaminem  – dane podane w ramach funkcjonalności Serwisu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. w przypadku zawarcia umowy umowy partnerskiej - w celu wykonywania umowy zawartej na podstawie Regulaminu Programu Partnerskiego Callpage, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer rachunku bankowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. w zakresie danych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia odpłatnych Usług - dane podane w ramach funkcjonalności Serwisu wskazane w pkt 2 powyżej, a ponadto firma, numer NIP, kraj, miasto, adres, kod pocztowy -  w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CallPage wynikających z przepisów prawa podatkowego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  5. w zakresie danych podanych przez Klienta podczas zapisu na szkolenie typu webinar - dane podane w ramach funkcjonalności Serwisu - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres strony internetowej – w celu zawarcia i wykonania umowy o szkolenie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  6. w przypadku korzystania z Serwisu - w celu udostępniania Serwisu - dane osobowe związane z aktywnością na Stronie czyli informacje o przeglądanych treściach, dane o sesjach urządzenia, systemie operacyjnym, przeglądarce, lokalizacji, unikalnym ID, adresie IP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CallPage polegających na zapewnieniu możliwości dostępu do Serwisu;
  7. w przypadku korzystania z Serwisu - w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, ułatwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu - dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie oraz ilości spędzanego czasu na każdej z podstron Serwisu, historię wyszukiwania, lokalizację, adres IP, identyfikator urządzenia, dane dotyczące przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CallPage polegających na prowadzeniu statystyk dla Serwisu oraz weryfikacji ruchu w ramach Serwisu;
  8. w celu marketingu produktu własnych – adres mailowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CallPage polegających na informowaniu o swojej działalności, świadczonych Usługach, akcjach promocyjnych oraz nowościach.
  9. w przypadku korzystania z funkcjonalności połączenia lub pozostawienia wiadomości - w celu skontaktowania się z użytkownikiem na jego prośbę - dane osobowe wprowadzone przez użytkownika w ramach Serwisu, tj. numer telefonu lub adres e-mail - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CallPage polegających na kontakt z użytkownikiem na jego żądanie;
  10. w celu obsługi programu partnerskiego CallPage - imię, nazwisko, identyfikator umowy zawartej z CallPage - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Callpage polegających na obsłudze programu partnerskiego w zakresie, w jakim zawarcie umowy  z użytkownikiem było efektem działań innej osoby uczestniczącej w programie partnerskim.
  11. w celu rozpatrywania reklamacji, roszczeń i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą – dane osobowe podane w reklamacjach, roszczeniach, żądaniach lub skargach, a także dane dotyczące zakupów lub usług, których dotyczy reklamacja, roszczenie, żądanie lub skarga – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na obsłudze zapytań, wniosków oraz reklamacji oraz w celu realizacji obowiązków CallPage wynikających z przepisów prawa;
  12. w celu ustalenia, dochodzenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami egzekucyjnymi - dane osobowe podane przy zawieraniu umowy, składaniu reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na dochodzeniu roszczeń oraz obrony przed rozczeniami. 
 4. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu ich przetwarzania (po okresie przetwarzanie dane osobowe są usuwane z zasobów Administratora). Oznacza to, że:
  1. w przypadku, gdy dane osobowych są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - okres przetwarzania tych danych to okres trwania umowy z osobą, której dane dotyczą oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z takiej umowy (zwykle jest to okres 3 lat od końca roku, w którym umowa została rozwiązana lub wygasła);
  2. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - okres przetwarzania tych danych to okres przechowywania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od końca roku, w którym wystawiony został dany dokument księgowy;
  3. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - okres przetwarzania tych danych to okres, do którego są one przydatne do realizacji danego celu lub okres do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - okres przetwarzania tych danych to okres, do którego są one przydatne do realizacji danego celu lub okres do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu przez osobę której dane dotyczą. 
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi marketingowe, operacyjne, IT, usługi płatnicze czy podmioty realizujące dostawę zamówień. Podmioty te działają w imieniu Administratora. 
 6. Ponadto odbiorcami danych mogą być także podmioty, z których usługami możliwa jest integracja Usług świadczonych przez CallPage. W takim przypadku dane osobowe mogą być przekazywane takim podmiotom w przypadku powiązania Aplikacji CallPage z oprogramowaniem tych podmiotów. Listę podmiotów, z którymi możliwa jest integracja Aplikacji CallPage jest dostępna tutaj.
 7. Podmioty, o których mowa w ust. 4  i 5 powyżej mogą działać w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nimi. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich przekazanie następować będzie wyłącznie do państw wobec, których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony albo w przypadku zapewnienia przez odbiorcę danych odpowiednich zabezpieczeń np. w postaci standardowych klauzul umownych, zapewnienia skutecznego egzekwowania praw osób, których dane dotyczą oraz istnienia skutecznych środków ochrony prawnej.
 8. Przetwarzane przez CallPage dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie: i) jeśli jest to konieczne do dokonania integracji, o której mowa w ust. 6 powyżej (integracja taka następuje wyłącznie z inicjatywy Klienta); ii) organom władz państwowych, jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych przez CallPage wynika z przepisów prawa, ostatecznej albo natychmiast wykonalnej decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego. Osoba, której dane dotyczą zostanie niezwłocznie poinformowana o fakcie udostępnienia jej danych, chyba że przekazanie takiej informacji będzie niezgodne z prawem lub obowiązkiem nałożonym przez władze państwowe na CallPage.
 9. Informacje niestanowiące danych osobowych, dotyczące niezalogowanych użytkowników Serwisu przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies znajdujących się na urządzeniach lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika na urządzeniu użytkownika.
 10. Zgodnie z RODO użytkownik Serwisu oraz Aplikacji CallPage jako osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  1. żądać dostępu do swoich danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, ma prawo dostępu do danych osobowych. Zgodnie z art. 15 RODO CallPage przekazuje kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu osobie, której dane dotyczą.;
  2. żądać sprostowania swoich danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od CallPage bez zbędnej zwłoki sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych;
  3. żądać usunięcia swoich danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od CallPage niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a CallPage ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
   3. osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania;
  4. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od CallPage ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych do czasu ich sprostowania
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy Administratora są nadrzędne wobec uzasadnionych podstaw osoby, której dane dotyczą.
   3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim;
  6. zażądać przenoszenia danych osobowych.
 11. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać ze swoich praw poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres support@callpage.io lub poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dane są wskazane w pkt 2 powyżej). Aby umożliwić poprawną identyfikację, w przypadku Klientów żądanie powinno zostać wysłane z adresu e-mail podanego podczas tworzenia Konta. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie może zostać złożone również za pośrednictwem poczty – osoba, której dane dotyczą powinna wysłać list polecony z żądaniem na adres pocztowy Callpage.
 12. Administrator udzieli odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą bez zbędnej zwłoki – a w każdym przypadku nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Okres jednego miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać w razie potrzeby przedłużony z uwagi na złożoność lub liczbę wniosków - następować to będzie tylko w szczególnych sytuacjach.
 13. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w sposób analogiczny jak opisany w pkt 10 powyżej). 
 14. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Podanie danych osobowych w ramach Serwisu, Usług oraz Aplikacji CallPage zawsze jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest warunkiem korzystania z niektórych usług lub funkcjonalności Serwisu, Usług lub Aplikacji CallPage. Ponadto niepodanie danych osobowych może uniemożliwić CallPage podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
 16. Osoby, które korzystają z rozwiązań zapewnianych przez CallPage, które są dostępne na stronach internetowych należących do podmiotów trzecich powinny pamiętać, że w takim przypadku CallPage wyłącznie zapewnia rozwiązania techniczne umożliwiające połączenie oraz podjęcie innych działań - w takim przypadku CallPage działa jako tzw. podmiot przetwarzający (czyli podmiot realizujący pewne czynności na danych w imieniu administratora), zaś administratorem danych takiej osoby jest podmiot, do którego należy dana strona.

 

§3. Pliki cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) stanowią niewielkie pakiety danych informatycznych, w szczególności małych fragmentów tekstu, które zapisywane są w urządzeniach końcowych (np. Smartfonie, komputerze) użytkownika sieci Internet przez strony internetowe, w tym Serwis, które osoba ta odwiedza. W plikach cookies zawartych jest szereg informacji, które są często niezbędne dla prawidłowego działania stron internetowych (dalej: Pliki Cookies).
 2. Podczas przeglądania Serwisu stosowane są Pliki Cookies.
 3. Stosowane przez Spółkę Pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników Serwisu. 
 4. Zakres Plików Cookies, które mogą być instalowane na urządzeniu danego użytkownika jest uzależnione od jego wyborów podjętych w ramach Serwisu. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na inne Pliki Cookies, zgodnie z funkcjonalności i informacjami wyświetlanymi w ramach Serwisu, wykorzystywane będą wyłącznie niezbędne Pliki Cookies, tj. takie pliki, które są niezbędne do prawidłowego wyświetlenia Serwisu oraz korzystania z niego przez użytkownika. 
 5. Spółka wykorzystuje następujące rodzaje Plików Cookies:
  1. Pliki Cookies sesyjne: które są przechowywane na urządzeniu użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika;
  2. Stałe Pliki Cookies: są przechowywane na urządzeniu użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Nie są one usuwane z urządzenia użytkownika po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia.
 6. Spółka w ramach Serwisu wykorzystuje następujące typy Plików Cookies:
  1. niezbędne (techniczne), które są wymagane by Serwis mógł poprawnie działać. Spółka wykorzystuje je by:
   1. umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług dostępnych w Serwisie;
   2. utrzymać sesję użytkownika w Serwisie;
   3. zapewnić odpowiednie wyświetlanie Serwisu;
   4. zapamiętać czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie wybranych treści;
  2. marketingowe, które są wykorzystywane do działań marketingowych
  3. analityczne, które są wykorzystywane do mierzenia aktywności użytkowników w Serwisie oraz efektywności działań marketingowych prowadzonych przez Administratora. Administrator wykorzystuje je by:
   1. badać statystyki ruchu w Serwisie;
   2. sprawdzać źródła ruchu w Serwisie tj. źródła przekierowań.
 7. Spółka używa Plików Cookie podmiotów trzecich w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk – w celu ulepszania Serwisu, jego struktury i zawartości, poprzez narzędzia analityczne Google Analytics - przez Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/partner-sites;
  2. profilowania użytkowników - a następnie wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, za pomocą narzędzia reklamy internetowej Google Adwords - przez Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/partner-sites;
  3. analizowanie aktywności użytkowników - badanie zachowań użytkowników serwisów internetowych, a następnie optymalizacja projektu strony przy użyciu narzędzi analitycznych Hotjar - firmy Hotjar Ltd z siedzibą na Malcie. Polityka prywatności Hotjar jest dostępna tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy;
  4. w celu promocji (reklamy) Serwisu i Usług za pomocą rozwiązań dostarczanych przez platformę YouTube. Polityka prywatności YouTube jest dostępna tutaj: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/;
  5. w celu promocji (reklamy) Serwisu i Usług za pomocą rozwiązań dostarczanych w ramach Bing zapewnianego przez Microsoft Corporation. Polityka prywatności dotycząca Bing jest dostępna tutaj: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement;
  6. w celu promocji (reklamy) Serwisu i Usług za pomocą Facebook Ads - przez Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation, https://www.facebook.com/help/cookies/;
  7. analizowania aktywności użytkowników, tworzenia formularzy kontaktowych oraz przechowywania danych wprowadzanych przez użytkowników do formularzy i czatu na żywo, prowadzenia interaktywnego czatu na żywo, z wykorzystaniem platformy HubSpot - przez HubSpot Inc. z siedzibą w USA. Polityka prywatności HubSpot dostępna jest tutaj: https://legal.hubspot.com/privacy-policy;
  8. w celu promowania Serwisu i Usług pomocą sieci społecznościowej LinkedIn - przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności LinkedIn jest dostępna tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
 8. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie Plików Cookies dla konkretnej witryny lub dla wszystkich witryn internetowych. 
 9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie, w ustawieniach wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki internetowej, zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies całkowicie bądź wprowadzić ograniczenia. 
 10. Spółka informuje, że wprowadzenie ograniczenia stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcje Serwisu.