Explore otherproductsmore
Wypróbuj za darmo

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przyjęte przez:

CallPage sp. z oo z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ulicy Nowogrodzkiej 31 , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000572159, o numerach identyfikacyjnych: NIP 7010503522 oraz REGON (numer działalności gospodarczej) 362313916 na przetwarzanie danych osobowych zebranych od użytkowników serwisu www.callpage.io (dalej: „Serwis”).

Polityka Prywatności została opracowana w celu dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis w domenach korporacyjnych i korzystających z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

Polityka jest zgodna z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z:

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.L 119 z 04.05.2016, s. 1) (dalej: RODO).

Dane osobiste

1. Dane osobowe – w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest:
CallPage sp. z oo Z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31 , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000572159, NIP 7010503522, REGON 362313916. Adres pocztowy: Kraków (30-703) ul. Dekerta 18

Poczta: contact@callpage.io

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych i inspektorem ochrony danych jest:
Urszula Szudarek, tel. 885 660 393

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

3. Administrator danych oświadcza, że dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z:

(Art. 6 ust. 1b) tj. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1a), tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy (świadczenie usług szkolenia typu webinar) lub w celu wskazanym w zgodzie. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do tych celów i przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do odwołania zgody przez użytkownika serwisu.

5. W Serwisie Administratora pod adresem callpage.io zbierane są następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:

– imię i nazwisko;
– adres e-mail;
– Numer telefonu

6. Odbiorcami (podmiotami przetwarzającymi) danych osobowych będą: Podmiot świadczący usługi serwisowe dla Callpage.pl i Callpage.io oraz podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz CallPage sp. Z oo. z oo, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami regulowana jest umową powierzenia przetwarzania danych.

7. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że udostępnienie tych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z którymi Administrator danych osobowych jest zobowiązany do ich przekazania podmiotom uprawnionym.

8. Administrator zbiera logi serwisu, jednak w żaden sposób nie wiąże ich z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane informacje statystyczne dla celów administracyjnych. Zbiorcze podsumowania w postaci takich informacji statystycznych nie mogą zawierać żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Prawa użytkowników. Prawo dostępu

Zgodnie z art. 15-22 RODO wszystkim użytkownikom przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, ma prawo dostępu do danych osobowych. Zgodnie z art. 15 Administrator przekazuje kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu osobie, której dane dotyczą.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
c) osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych do czasu ich sprostowania

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec uzasadnionych podstaw osoby, której dane dotyczą.

c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Użytkownicy mogą skorzystać ze swoich praw poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres kontakt@callpage.io. Aby umożliwić poprawną identyfikację, żądanie powinno zostać wysłane z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie może zostać złożone również za pośrednictwem poczty – użytkownik powinien wysłać list polecony z żądaniem na adres pocztowy Spółki zarządzanej przez Administratora.

8 . Zgodnie z prawem, Administrator udzieli odpowiedzi żądającemu użytkownikowi w terminie do jednego miesiąca, określając podjęte kroki. Jeżeli takie kroki nie zostaną podjęte, Administrator poinformuje o tym użytkownika żądającego.

9. Na działalność Administratora przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Zabezpieczenia

Serwis wyposażony jest w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych kontrolowanych przez Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada odpowiednią dokumentację oraz wdrożył odpowiednie procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, że wszelkie ujawniane informacje są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami bezpieczeństwa, aw szczególności:

a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp, zgodnie z art. 29 RODO, wyłącznie upoważnieni pracownicy lub partnerzy biznesowi Administratora oraz upoważnione osoby zarządzające Serwisem, posiadające stosowne uprawnienia.

b) Administrator oświadcza, że zgodnie z art. 28 RODO, w przypadku gdy świadczenie usług na zlecenie Administratora przez inne podmioty jest zobowiązane przez Administratora do zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony danych osobowych do przetwarzania, zawarcia odpowiednich umów o przetwarzanie potwierdzających stosowanie przez partnerów standardów i kontrolowanie przestrzegania tych standardów przez podmioty.

c) W celu zapewnienia należytej ochrony usług świadczonych drogą elektroniczną Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń, w tym ochronę kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z pkt C Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, niezależnie od dochowania należytej staranności przez Administratora.

Ciasteczka. Odniesienia do innych stron internetowych

Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób niezbędny do wykonania niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapisywania danych potrzebnych do logowania użytkownika. Z plików cookies można korzystać pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z dysku.

Cookies:

1. Serwis wykorzystuje „sesyjne” pliki cookies (przechowywane do momentu opuszczenia serwisu przez użytkownika lub zamknięcia przeglądarki) oraz stałe (przechowywane na komputerze użytkownika przez określony czas).

2. Użytkownicy serwisu mogą dokonać odpowiednich ustawień. Przeglądarka umożliwia usuwanie i blokowanie plików. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z sekcją pomocy lub dokumentacją przeglądarki

3. Wyłączenie obsługi plików cookies powoduje zazwyczaj ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności serwisu.

Pliki cookie stron trzecich:

1. Strony internetowe callpage.io używają plików cookie strony trzeciej – Google Analytics – więcej informacji można znaleźć pod adresem: google.com/analytics/learn/privacy.html

2. Pliki cookies wykorzystywane przez strony callpage.io nie przechowują danych osobowych.

Zmiany w Polityce prywatności

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności w dowolnym czasie i miejscu, przy czym Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu oraz do poinformowania o tym wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofywania lub modyfikowania funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, zaprzestania ich działalności, przenoszenia praw do Serwisu oraz dokonywania wszelkich czynności prawnych dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.